2018

Oersjoch agenda yn Nederlān:

    Datum Plak Lokaasje Tiid Wat
             
  juni   8 Snits Bonifatiushuis 15.00 oere Dūnsje
             
  juni 29 Beetsersweach Lauswolt 19.00 oere Dūnsje
             
  Aug. 3 t/m 6 Ljouwert Volkskunstgroep De Moeffeleer uit Duffel (Belgiė)    
             
  oktober 1 t/m 18 Leeuwarden Prinsentuin 9.00 - 11.30 uur
Elke werkdag
Dansen met leerlingen groep 7/8 uit de gemeente Leeuwarden - HCL:
"Levende geschiedenis in Lān fan Taal"
             
             
             
             
             
             
             
             

Agenda yn Būtenlān:

             
             
             

Foar boekings mail nei mefrou T. v.d. Meulen

of skilje 058 2137938