1948 Ljouwerter Skotsploech 2018

ekstra aktiviteiten yn śs jubileumjier

 

 
     
 
14 april:

Distriktsdei yn Nij Franjum te Marsum, ynloop om 11.00 oere.De middeis wurdt der om 17.00 oere hinne mei goed waar mei syn allen dūnse op it plein.

   
3 - 6 augustus Dūnsgroep De Moeffeleer śt Duffel yn Belgiė by śs as gast mei dūnsers, muzikanten, feandelswaaiers en kantklosters.
   
22 septimber Foar leden en ald-leden in gesellige dei meielkoar fuort nei it Lānboumuseumen en in rūnfeartboat mei waarm en kāld buffet.
   
10 novimber Ofsluting mei jiergearkomst.