KONTAKT
 

 

Foar ynformaasje oer de Ljouwerter Skotsploech kinne jo kontakt opnimme mei de siktaris fan de groep:


 
Mevr. G. Boterhoek
Fogelsang 3
9076 KA St. Annaparochie
0518-419168
06-20440729

 


of e-mail

 

 

 

Foar boekings kinne jo telāne by

Mefr. T v/d Meulen
til. 058-2137938

of e-mail